Algemene Voorwaarden

Algemeen

Artikel 1
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die H.S.B. HAAFTEN, gevestigd te Haaften, gemeente Neerijnen, sluit met een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en betreffen alle overeenkomsten door H.S.B. HAAFTEN gesloten, doch in ieder geval koopovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten en overeenkomsten tot het verrichten van diensten. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de overeenkomsten die H.S.B. HAAFTEN sluit strekkende tot inkoop (verwerving van zaken in haar vermogen).

1.2 Bij strijd tussen deze voorwaarden en de door de wederpartij van H.S.B. HAAFTEN gehanteerde algemene voorwaarden prevaleren de voorwaarden van H.S.B. HAAFTEN, tenzij H.S.B. HAAFTEN uitdrukkelijk en schriftelijk verklaart de algemene voorwaarden van haar wederpartij geheel dan wel ten dele uitdrukkelijk te accepteren. 

Geschillen

Artikel 2
Indien tussen partijen een geschil ontstaat met betrekking tot totstandkoming, uitvoering, dan wel het niet uitvoeren dan wel het niet juist of niet tijdig uitvoeren, dan wel de uitleg, van een tussen partijen bestaande overeenkomst en/of andere rechtsverhouding, ook indien slechts één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zullen partijen jegens elkaar verplicht zijn om te pogen door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen. 

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Artikel 3
3.1 Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen tussen partijen mocht ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van H.S.B. HAAFTEN.

3.2 Op elke overeenkomst tussen H.S.B. HAAFTEN en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 

Offertes

Artikel 4
4.1 De door H.S.B. HAAFTEN gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

4.2 Indien een offerte als genoemd in lid 1 van dit artikel wordt aanvaard heeft H.S.B. HAAFTEN gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, het recht het aanbod te herroepen.

4.3 Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.

4.4 H.S.B. HAAFTEN is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout. 

Overeenkomst

Artikel 5
Een overeenkomst komt tot stand indien H.S.B. HAAFTEN een opdracht schriftelijk bevestigd heeft of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven. 

Overmacht

Artikel 6
6.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin H.S.B. HAAFTEN haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van H.S.B. HAAFTEN en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door H.S.B. HAAFTEN gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan H.S.B. HAAFTEN kunnen worden toegerekend.

6.2 In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht:
- natuurrampen,
- oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe,
- maatregelen van binnenlandse of buitenlandse overheden. 

Prijsverhoging

Artikel 7
Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in die periode één van de kostprijsfactoren van H.S.B. HAAFTEN dusdanig is gestegen dat de kostprijs voor H.S.B. HAAFTEN meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is H.S.B. HAAFTEN gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen. 

Annulering

Artikel 8
8.1 Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van H.S.B. HAAFTEN kan de wederpartij tot annulering van een overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van geleverde zaken.

8.2 Indien op grond van lid 1 van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt de wederpartij aan H.S.B. HAAFTEN verschuldigd alle redelijke werkelijk gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst. 

Verpakking en verzending

Artikel 9
9.1 H.S.B. HAAFTEN verbindt zich jegens de wederpartij om de zaken behoorlijk te verpakken, tenzij de aard van de zaken zich tegen verpakking verzet, of af fabriek verpakt worden geleverd.

9.2 De zaken zullen, hetzij door H.S.B. HAAFTEN bezorgd worden op, dan wel ter bezorging gezonden worden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze zoals in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen, hetzij geleverd worden af fabriek.

9.3 Indien H.S.B. HAAFTEN ten behoeve van de lading, lossing, of verpakking van de zaken of ten behoeve van het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers, pallets, etc. ter beschikking stelt of door een derde ter beschikking heeft doen stellen, is, tenzij het eenmalige verpakkingen betreft, de wederpartij gehouden deze laadborden etc. franko terug te bezorgen aan het adres van H.S.B. HAAFTEN, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens H.S.B. HAAFTEN schadeplichtig wordt. 

Feitelijke levering

Artikel 10
10.1 De levering van zaken geschiedt boven een factuurwaarde van € 115,00 exclusief BTW franco afleveradres. Beneden deze factuurwaarde is de wederpartij aan H.S.B. HAAFTEN een redelijke vergoeding voor vracht verschuldigd. H.S.B. HAAFTEN bepaalt de keuze van het vervoermiddel. De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn gelegen plaats, welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.

10.2 Indien overeengekomen is levering af fabriek dan wel af magazijn H.S.B. HAAFTEN dan geschiedt zulks daadwerkelijk door het laden van de zaken op het door de wederpartij gekozen vervoermiddel. 

Crediteursverzuim en opslag

Artikel 11
11.1 Indien om welke reden ook de wederpartij niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal H.S.B. HAAFTEN, als haar opslagmogelijkheden zulks toelaten, al dan niet op verzoek van de wederpartij de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij de wederpartij afgeleverd kunnen worden.

11.2 De wederpartij is gehouden aan H.S.B. HAAFTEN de kosten van opslag en alle hiermee verband houdende kosten, zoals, maar daartoe niet beperkt: de aan de opslag toerekenbare vaste- en variabele kosten van het magazijn, het personeel, de beveiligingsdienst en de assurantiekosten, volgens de bij H.S.B. HAAFTEN gebruikelijke tarieven (en bij gebreke daarvan de in de opslagbranche gebruikelijke tarieven) te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed waren, tandwiel, indien dit een later tijdstip betreft, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

11.3 Indien haar opslagmogelijkheden opslag ten behoeve van de wederpartij niet toelaat, dit ter beoordeling van H.S.B. HAAFTEN, is H.S.B. HAAFTEN, na verloop van acht dagen na kennisgeving hiervan aan de wederpartij, gerechtigd hetzij de opslag voor rekening en risico van de wederpartij bij derden te laten plaatsvinden, hetzij de koopovereenkomst te ontbinden en een dekkingskoop te sluiten. 

Risico

Artikel 12
Partijen komen in afwijking van art. 7:10 BW de navolgende risicoregeling overeen:
12.1 Indien levering geschiedt in overeenstemming met artikel 10 lid 1, zijn de zaken voor risico van H.S.B. HAAFTEN tot en met het moment van lossen.

12.2 Indien levering geschiedt als bedoeld in artikel 10 lid 2, neemt het risico voor H.S.B. HAAFTEN een einde nadat de zaken het magazijn of de fabriek verlaten hebben.

12.3 Indien de wederpartij niet of niet tijdig afneemt, en H.S.B. HAAFTEN overeenkomstig art. 11 van deze voorwaarden tot opslag voor de wederpartij is overgegaan, is het risico voor koper. 

Verplichtingen van de afnemer

Artikel 13
Bij levering franco afleveradres:
13.1 Indien overeenkomstig lid 1 van art. 10 wordt geleverd dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces-verbaal te laten opmaken.

Bij levering af magazijn,
13.2 Indien levering af fabriek of af magazijn geschiedt, dan dient de wederpartij onmiddellijk na levering de zaken te controleren, teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen, dan wel die eisen die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen worden. 

Reclames

Artikel 14
14.1 Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan jegens H.S.B. HAAFTEN niet worden ingeroepen indien dit door de wederpartij niet binnen 48 uur na aflevering aan H.S.B. HAAFTEN is medegedeeld. Die mededeling dient door de wederpartij schriftelijk te geschieden, dan wel met bekwame spoed schriftelijk te worden bevestigd.

14.2 Een beroep van de wederpartij op duidelijke zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverde, kan niet jegens H.S.B. HAAFTEN geldend gemaakt worden indien de wederpartij die tekorten en/of beschadigingen niet op de afleveringsbon of het vervoersdocument heeft aangetekend, dan wel de expediteur daarvan geen proces-verbaal heeft laten opmaken.

14.3 Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden.

14.4 Indien de wederpartij aan H.S.B. HAAFTEN klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de wederpartij H.S.B. HAAFTEN met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. H.S.B. HAAFTEN zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten, waartoe de wederpartij H.S.B. HAAFTEN in de gelegenheid dient te stellen, zonodig door afgifte van de goederen. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.

14.5 Onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingsrecht te beroepen, blijft de wederpartij verplicht tot betaling en afname van gedane bestellingen over te gaan, ook in het geval de wederpartij tijdig reclameert. 

Aansprakelijkheid voor geleverde zaken en verrichte diensten

Artikel 15
15.1 Met betrekking tot geleverde zaken, het verrichten van diensten en montage, waaronder tevens wordt verstaan het verstrekken van adviezen, de H.S.B. HAAFTEN ten vervoer, ter bewerking en/of ter opslag ter hand gestelde zaken, waaronder tevens worden verstaan documenten en tekeningen, en met betrekking tot het overschrijden van leveringstermijnen is H.S.B. HAAFTEN uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hiernavolgende:

a) In het geval door H.S.B. HAAFTEN garantie is verstrekt, wordt door H.S.B. HAAFTEN aansprakelijkheid aanvaard, in zoverre dit uit de garantie voortvloeit;

b) Voor opzet of schuld van bestuurders van H.S.B. HAAFTEN of leidinggevende ondergeschikten en voor opzet en/of grove schuld van andere ondergeschikten aanvaardt H.S.B. HAAFTEN aansprakelijkheid voor zover dit bij de wederpartij schade tot gevolg heeft;

c) De aansprakelijkheid van H.S.B. HAAFTEN wordt opgeheven in het geval van overmacht.

d) De aansprakelijkheid van H.S.B. HAAFTEN is beperkt tot een bedrag overeenkomende met het factuurbedrag voor zover de aansprakelijkheid betrekking heeft op gederfde winst en/of stagnatieschade.

e) De aansprakelijkheid van H.S.B. HAAFTEN is te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomend met 200% van het factuurbedrag.

f) Indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de beperking van aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de leverantie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

g) De aansprakelijkheid van H.S.B. HAAFTEN voor ter hand gestelde zaken is in ieder geval beperkt tot € 3,00 per kilo gewicht van die zaken.

h) H.S.B. HAAFTEN kan tot het beloop van de daadwerkelijk mogelijke uitkering uit hoofde van een door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering geen beroep doen op de hiervoor genoemde beperkingen van haar aansprakelijkheid indien zij voor dergelijke schade verzekerd is, en de aansprakelijkheidsverzekeraar tot erkenning van de aansprakelijkheid overgaat. 

Levertijd

Artikel 16
16.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door H.S.B. HAAFTEN opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen.

16.2 Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. 

Betalingsvoorwaarden, buitenrechtelijke incassokosten, en recht van retentie

Artikel 17
17.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of schuldvergelijking binnen 14 dagen na factuurdatum netto. Indien op de faktuur een kredietbeperkingstoeslag in rekening is gebracht, mag de wederpartij deze bij betaling binnen acht dagen na factuurdatum in mindering brengen.

17.2 Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens H.S.B. HAAFTEN een rente verschuldigd van 1% per maand over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, en wel met ingang van de factuurdatum.

Tevens wordt de wederpartij jegens H.S.B. HAAFTEN alsdan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten met een minimum van € 50,00 - in ieder geval worden gesteld op:
- over de eerste € 2.950,- : 15%
- over het meerdere t/m € 5.900,- : 10%
- over het meerdere t/m € 14.750,- : 8%
- over het meerdere t/m € 59.000,- : 5%
- over het meerdere boven € 59.000,- : 3%

17.3 H.S.B. HAAFTEN heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.

17.4 H.S.B. HAAFTEN is ter zake van goederen die zij van de wederpartij onder zich heeft totdat haar totale vordering op de wederpartij is voldaan, gerechtigd tot retentie.

17.5 De wederpartij is gehouden H.S.B. HAAFTEN op eerste verzoek genoegzame zekerheid te verschaffen voor de voldoening van de openstaande vorderingen, ook indien deze niet opeisbaar zijn. 

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 18
18.1 De door H.S.B. HAAFTEN geleverde zaken blijven het eigendom van H.S.B. HAAFTEN, totdat de wederpartij de geleverde zaken aan H.S.B. HAAFTEN volledig betaald heeft, de wederpartij de door H.S.B. HAAFTEN verrichtte of te verrichten bijkomende diensten volledig betaald heeft en de wederpartij eventuele verplichtingen tot schadevergoedingen is nagekomen.

18.2 Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van H.S.B. HAAFTEN rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht.

18.3 In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens H.S.B. HAAFTEN niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is H.S.B. HAAFTEN gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient H.S.B. HAAFTEN hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens H.S.B. HAAFTEN een boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat de wederpartij jegens H.S.B. HAAFTEN in gebreke blijft.

18.4 De wederpartij verplicht zich jegens H.S.B. HAAFTEN om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van H.S.B. HAAFTEN rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond H.S.B. HAAFTEN hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van H.S.B. HAAFTEN.

18.5 De wederpartij verplicht zich jegens H.S.B. HAAFTEN om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die H.S.B. HAAFTEN ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.
18.6 De wederpartij verbindt zich de onder hem berustende zaken afkomstig van H.S.B. HAAFTEN, zolang de koper nog enige betalingsverplichting jegens H.S.B. HAAFTEN heeft, niet in stil pandrecht te geven aan derden. 

Tekeningen en Berekeningen

Artikel 19
19.1 Alle gegevens, berekeningen, monsters e.d. door H.S.B. HAAFTEN aan de wederpartij ter beschikking gesteld, zijn door H.S.B. HAAFTEN met zo groot mogelijke zorgvuldigheid bepaald en samengesteld. De wederpartij dient genoemde gegevens, berekeningen e.d. te controleren. H.S.B. HAAFTEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit afwijkingen tussen door H.S.B. HAAFTEN verstrekte gegevens, berekeningen e.d. en de werkelijke situatie.

19.2 H.S.B. HAAFTEN blijft eigenaresse van de auteursrechten alsmede van de rechten op tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen en dergelijke.

19. 3. De wederpartij vrijwaart H.S.B. HAAFTEN voor alle schade ten gevolge van aanspraken van auteursrechthebbenden op door wederpartij bij H.S.B. HAAFTEN ter verveelvoudiging aangeleverde teksten, logos' e.d.